loader

Trí tuệ nhân tạo đáng tin cậy có khả năng giúp đạt được các mục tiêu chính sách quan trọng và đã được thống nhất cũng như các mục tiêu phát triển bền vững.